WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami mogą być właściciele oraz pracownicy mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (z pominięciem samo zatrudnienia) zlokalizowanego na terenie Polski. UWAGA: Wsparcie nie jest przewidziane dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, emerytów i rencistów oraz pracowników dużych przedsiębiorstw.
Uczestnik Projektu musi należeć do jednej z 3 grup docelowych, którym dedykujemy poszczególne Akademie:

znaczek_ok

    KADRA MENADŻERSKA – właściciele przedsiębiorstw, kierownicy, menedżerowie – zostaną objęci wsparciem szkoleniowo – doradczym w     ramach Akademii Kompetencji Menedżerskich (AKM) zobacz więcej;

znaczek_ok

    HR/KADRY – osoby, które na co dzień w swoich obowiązkach zajmują się sprawami pracowniczymi – zostaną objęci wsparciem szkoleniowo –     doradczym w ramach Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (AZZL) zobacz więcej;

znaczek_ok

    PRACOWNICY 50+ – osoby które na dzień podpisania Umowy Uczestnictwa w Projekcie mają 50 lat lub więcej – zostaną objęci wsparciem     szkoleniowo – doradczym w zakresie utrzymania własnej aktywności zawodowej w ramach Akademii Rozwoju Kompetencji Osób 50+ (A50+)                              zobacz więcej.
————————————————————————————————————————-
INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLENIACH:
1.    Udział w szkoleniach w ramach poszczególnych Akademii jest BEZPŁATNY.
2.    Każdy Uczestnik, który ukończy cykl szkoleń uzyskuje CERTYFIKAT. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział w minimum 75% godzin szkoleniowych w ramach wybranej Akademii
3.    Do udziału w Projekcie w drugim etapie zostanie zakwalifikowanych 120 osób.
4.    Ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba osób w grupie zajęciowej to 15.
5.    Szkolenie w ramach jednej Akademii trwa 8 DNI (96 godzin szkoleniowych). Zajęcia prowadzone będą w systemie WEEKENDOWYM – w soboty i w niedziele (dzięki skumulowaniu godzin zajęć szkolenia zajmują tylko 4 weekendy).
6.    Szkolenia odbywać się będą w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO – jednej z wiodących uczelni w kraju (w samym centrum Łodzi, niespełna 1 km od dworca Łódź Fabryczna).
7.    Organizator zapewnia Uczestnikom spoza Łodzi BEZPŁATNE NOCLEGI (ze śniadaniem) w pobliżu miejsca odbywania szkoleń oraz WYŻYWIENIE dla wszystkich Uczestników – lunch i przerwę kawową

PROJEKT REALIZOWANY JEST NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

TERMINARZ SZKOLEŃ

————————————————————————————————————————-
REKRUTACJA:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach z rozwoju kompetencji miękkich należy czytelnie uzupełnić Formularz zgłoszeniowy oraz Deklarację, a następnie po ich podpisaniu odesłać kompletne skany dokumentów mailem na adres: stay@arrk.pl lub kompletne oryginały wysłać pocztą na adres: Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., ul. Wyszyńskiego 11, 90-300 Kutno (z dopiskiem STAY)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgłoszenia i przeprowadzenia kwalifikacji do udziału w Projekcie (zbadanie stopnia motywacji kandydata do rozwoju i jego gotowości do zmiany w oparciu o test i/lub rozmowę kwalifikacyjną).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u naszych Animatorów:

Izabela Krajewska-Ciska +48 881 778 815 i.krajewska-ciska@arrk.pl
Ewa Chłopska-Wasielewska +48 601 733 447 e.wasielewska@arrk.pl
Justyna Czarnecka +48 881 778 850 j.czarnecka@arrk.pl
     

————————————————————————————————————————-

FORMALNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

znaczek_ok

    zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie:
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

znaczek_ok

    podpisanie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

znaczek_ok

    podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie
UMOWA UCZESTNICTWA A50+
              UMOWA UCZESTNICTWA AKM
              UMOWA UCZESTNICTWA AZZL

znaczek_ok

    podpisanie oświadczenia Uczestnika
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEFS

znaczek_ok

    złożenie podpisanych oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie w MMŚP bądź bycie właścicielem MMŚPII

___________________________________

 I Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa nie przekraczają 2 milionów EUR. W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby prowadzące działalność na własny rachunek.
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa nie przekraczają 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
 II Weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikowalności odbędzie się na podstawie kopii umowy poświadczającej zatrudnienie i oświadczenia pracownika lub oświadczenia pracodawcy.