Potencjalne zasoby pracy z roku na rok kurczą się. Wg. Prognoz do 2035 r. Polaków będzie o 28% mniej niż w 2010 r. Co więcej, według aktualnych szacunków GUS w 2060 r. liczba osób w wieku produkcyjnym (rozumianym jako 20-64 lata) będzie niższa od ogółu osób w wieku nieprodukcyjnym.
Już teraz w wielu branżach odczuwany jest niedobór pracowników, a trudności będą się pogłębiać. Bez zmiany postaw pracowników 50+ i ich pracodawców, bez położenia większego nacisku na działania proaktywne, bazujące na potencjale starszych pracowników, już za parę lat odchodzący na emeryturę pozostawią po sobie lukę, którą trudno będzie wypełnić osobom młodym.

W związku z powyższym realizacja Projektu „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca.” jest bardzo ważna dla polskiego społeczeństwa. Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań, służących utrzymaniu aktywności zawodowej osób w wieku 50+ zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Polski.  Skierowany jest do pracodawców, pracowników działów HR, pracowników 50+, a także instytucji otoczenia biznesu.

Projekt realizowany jest w latach: 2016 – 2019 w ramach: Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość wkładu funduszy europejskich: 1 318 474,04 zł.

Liderem Projektu jest Uniwersytet Łódzki. Do realizacji Projektu zaangażowani są również partnerzy zagraniczni: University of Newcastle Upon Tyne, Newcastle University Business School (Wielka Brytania), Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugalia) i University of Hull (Wielka Brytania) oraz partner krajowy: Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

Harmonogram ramowy realizacji projektu